top of page

Политика сайта

ברוכים הבאים לאתר delicasa.co.il  (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי דליקאסה ע.מ  308730142 (להלן: " מפעילת האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו').

 

כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

כללי

בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").

ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ בכל תחום שהוא.

מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

האתר הינו מעדניה ומציע למכירה מגוון מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים כפי שמופיעים באתר.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר ו/או המוצרים הנמכרים באתר.

האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ תזונתי  ו/או ייעוץ בכל תחום שהוא  ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.

האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר , אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא.

מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:

מערכת האתר מאפשרת למשתמשים רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.

על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש להזין את הפרטים הבאים : שם מלא, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני.

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

עמלות סליקה של חברות האשראי יחולו על המשתמש בלבד.

יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה עמה תעבוד מפעילת האתר בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

המוצרים הנמכרים באתר:

האתר מציע לרכישה מוצרי מזון, אלכוהול ומוצרי צריכה אחרים.

רכישת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בעת הזמנת מוצר כזה אתם מאשרים כי הנכם בוגרים ורשאים לרכוש מוצרים מסוג זה על פי חוק והנכם מאשרים כי במועד קבלת המוצרים לביתכם יקבל את המשלוח אדם שגילו מעל 18 שנים. יובהר כי בהזמנה של מוצרים מסוג זה הנכם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר במקרה בו יאסוף מטעמכם את המשלוח מי שאינו מעל גיל 18 שנים.

ברכישת מוצרי אלכוהול לא תסופק הזמנה לאחר השעה 23:00, ניתן לבצע הזמנה באתר לאחר 23:00 אך לא ניתן יהיה לספק את המוצרים.

המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם תחת השגחות כשרות שונות, רוב המוצרים הינם תחת השגחת כשרות של רבנות ישראל, חלק מהמוצרים הינם תחת השגחת כשרויות פרטיות כאלו ואחרות (לא תחת השגחת רבנות ישראל). במידה ונושא הכשרות חשוב למזמין, באחריותו לפנות למפעילת האתר ולשאול איזה כשרות יש למוצר ו/או למוצרים. למען הסר ספק יובהר כי האחריות הינה על המשתמש בלבד והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין נושא זה.

מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.

מובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.

מובהר בזאת כי נתוני המוצרים על תוויות המוצרים בחלקם אינם נערכו ע"י מפעילת האתר, כל טעות בנתונים אלו תהיה באחריות היצרן ו/או היבואן בלבד.

מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים.

מפעילת האתר שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.

אריזת המוצרים תבוצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, לא תישמע כל טענה ולא תתקבל כל טענה בעניין זה כלפי מפעילת האתר.

מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

המחירים באתר כוללים מע"מ.

מידה ומוצר אינו זמין במלאי, מפעילת האתר תתקשר להציע מוצר חלופי, במידה ולא יהיה מענה מוצר זה יוסר מההזמנה.

במוצרי שקילה כגון גבינות, סלטים וכו' תיתכן סטייה במשקל ובמחיר מהמפורט בהזמנה, בכל אופן, לאחר ההזמנה נתפסת מסגרת אשראי והחיוב מתבצע רק לאחר השקילה, אשר מהווה את הנתונים המדויקים לצורך חיוב, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בהקשר זה.

מפעילת האתר רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים שנרכשו.

חשבונית מס לעסקה תישלח למשתמש לכתובת הדוא"ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

משלוחים ואספקה:

שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.

המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו באזורים אשר מופיעים באתר.

יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים  בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים  כאמור.

זמני האספקה הינם כפי שיופיעו באתר מעת לעת, מפעילת האתר אינה מתחייבת לזמני האספקה , ייתכנו שינויים אשר אינם בשליטתה של מפעילת האתר, בכל מקרה עיכוב של עד יום עסקים בזמן האספקה לא ייחשב כעיכוב מצד מפעילת האתר, במידה וחל עיכוב מעבר ליום עסקים אחד מפעילת האתר תיצור קשר עם הלקוח ותיידע אותו.

ניתן לבצע הזמנה באתר ולבצע איסוף עצמי בתיאום מראש מול מפעילת האתר.

בנוסף להזמנה, ייתכן כי בחלק מהמשלוחים יחולו דמי משלוח, דמי המשלוח יפורטו באתר .

דמי המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של מפעילת האתר  שלא לספק מוצרים  כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מפעילת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים  זמינים לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים  בהזמנה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מפעילת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי מפעילת האתר לא יחויב.

מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים, נציג מטעם מפעילת האתר יצור קשר עם הלקוח, במידה והלקוח לא יאשר טלפונית כי הוא מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו תוחזר ההזמנה לחנות, ועל הלקוח תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי הלקוח, לא יפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידו.

במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.

אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

ביטול עסקה, שינוי עסקה:

החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת.

שינוי בהזמנה יתאפשר רק במידה והמשלוח טרם יצא לחלוקה, אם המשלוח יצא לחלוקה לא ניתן יהיה לבצע שינוי בהזמנה.

בהתאם לחוק ותקנות הגנת הצרכן, עסקה אשר הינה רכישת מוצרי מזון לא ניתנת לביטול, לאור האמור, לאחר ביצוע ההזמנה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.

מכיוון שיין עלול להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, ולא יכולה להיות למפעילת האתר שליטה כיצד הוחזק יין אשר יוחזר, לא ניתן יהיה לבטל עסקה בגין מוצר זה.

במידה והגיע מוצר מקולקל על הלקוח להודיע למפעילת האתר תוך יום עסקים אחד, ניתן לבקש זיכוי כספי או החלפה במוצר חדש.

מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.

מפעילת האתר רשאית להפסיק את מכירת המוצרים באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד המוצרים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.

מבצעי מכירות:

מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

נבקש להבהיר כי בכל מוצר הנמכר במבצע יש פרטים נוספים בו מפורטים כל פרטי המבצע המדויקים והתנאים למימושו. ככל שמדובר במבצעים לחברי מועדון בלבד יצוין הדבר מפורשות.

מבצעים הנוגעים למוצרים במשקל בהם מצוינת הגבלה על משקל מקסימאלי לקנייה במבצע, הסכום לחיוב בגין החלק במשקל העולה על ההגבלה המפורטת יהיה בהתאם למחירון המוצר ללא המבצע.

מבצעים המגבילים מספר יחידות מקסימליות: בכל מבצע בו קיימת הגבלה על רכישת מספר יחידות, ככל שיוזמנו מספר יחידות העולה על המספר המופיע בהגבלה, הסכום לחיוב עבור כל יחידה עודפת יהיה בהתאם למחירון המוצר ללא מבצע.

במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

מועדון לקוחות:

כללים אלו נועדו להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון.

התנאים וההטבות לחברי מועדון הלקוחות ברכישה באתר שונים מהתנאים וההטבות המוצעים ברכישה מהחנויות שלא דרך האתר.

המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה כלפי מפעילת האתר בגין נושא זה.

לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו תנאים אלו ומתחייב לפעול על פיו.

רשאי להצטרף למועדון הלקוחות אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הוריו.

מפעילת האתר רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על מנת להצטרף למועדון הלקוחות נדרשת הרשמה.

החברות במועדון כפופה להרשמה ולקבלת מבצעים במייל ו/או ב SMS. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, רישום למועדון מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי ממפעילת האתר באמצעי המדיה השונים.

הצטרפות והרשמה למועדון הלקוחות, מסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון למפעילת האתר, יהוו הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שמפעילת האתר מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכול בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או לטלפון הנייד של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של מפעילת האתר.

הרשמה למועדון הלקוחות הינה ללא תשלום, אך ומבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות מחיר הרשמה למועדון הלקוחות ללקוחות חדשים אשר טרם נרשמו.

מפעילת האתר זכאית לשנות את תנאי מועדון הלקוחות בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לשנות את גובה ההטבות ו/או את תוקפן.

מפעילת האתר רשאית להפסיק לאלתר את מועדון הלקוחות בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

אין כפל מבצעים. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעבירן לאדם אחר ו/או להמירן למזומן ו/או להחזר כספי אחר.

מפעילת האתר רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים בהתאם לשיקול דעתה.

מפעילת האתר רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי מועדון הלקוחות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש.

למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.

 

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים למפעילת האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.

אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.

האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתנה למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

קישורים והפניות באתר:

ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים , (להלן: "קישורים").

אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

תנאים נוספים:

המחירים המוצגים במוצרים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שירות לקוחות ויצירת קשר:

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר בשעות הפעילות ודרכי הקשר אשר יופיעו באתר.

הפנייה תעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

bottom of page